Category Archive : Rozwód

Podejmując decyzję o złożeniu pozwu o rozwód, bez względu na to, czy nasze żądanie będzie dotyczyło orzeczenia rozwodu z orzekaniem o winie czy też bez, musimy liczyć się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej, tj. opłaty od pozwu, która jest stała i wynosi 600 zł. 

Niniejszą opłatę można uiścić w kasie właściwego Sądu Okręgowego lub wykonać przelew na rachunek bankowy sądu i dołączyć do pozwu potwierdzenie uiszczenia tej kwoty. 

Co istotne – jeśli sąd w wyroku rozwodowym uzna pozwanego małżonka za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego – zasądzi od niego na rzecz powoda zwrot całej uiszczonej opłaty. Natomiast w sytuacji gdy sąd na zgodny wniosek małżonków nie rozstrzyga, która ze stron ponosi winę za rozkład pożycia, wówczas sąd zwraca powodowi połowę opłaty, tj. 300 zł, połowa z drugiej części opłaty, tj. 150 zł zasądzana jest na rzecz powoda od pozwanego małżonka. Może zdarzyć się również, że osoba składająca pozew, czyli powód, zostanie uznany przez sąd za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego i w takiej sytuacji uiszczona od pozwu opłata przepada w całości.

Jeśli wraz z żądaniem rozwodu powód chce uregulować kwestię podziału majątku, należy liczyć się z koniecznością poniesienia kolejnej opłaty sądowej, która wynosi 1000 zł lub 300 zł jeżeli projekt podziału majątku jest zgodny. 

Należy jednak podkreślić, że z reguły postępowanie o podział majątku jest wyłączane do osobnego postępowania, które prowadzone jest przez Sąd Rejonowy.

Należy również pamiętać, iż trudna sytuacja materialna wcale nie musi zamykać nam drogi do uzyskania rozwodu. Jeśli osoba, która zamierza złożyć pozew o rozwód zmaga się ze złą sytuacją finansową i nie jest w stanie uiścić przedmiotowej opłaty bez uszczerbku utrzymania siebie i swojej rodziny, może skorzystać z możliwości złożenia do sądu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych w całości lub części. W takiej sytuacji należy wypełnić i złożyć w sądzie oświadczenie    o stanie majątkowym, które można pobrać w siedzibie sądu lub na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości 

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-pism-procesowych-w-postepowaniu-cywilnym

Po rozpoznaniu wniosku właściwy Sąd Okręgowy może:

– zwolnić powoda od kosztów sądowych w całości,

– zwolnić powoda od kosztów sądowych w części,

– oddalić wniosek powoda w całości.

Mimo że udział adwokata w postępowaniu rozwodowym nie jest obowiązkowy, warto zastanowić się nad zaletami skorzystania z jego usług. Reprezentowanie strony przez profesjonalnego pełnomocnika pozwoli uniknąć licznych błędów oraz zminimalizuje związany z rozwodem stres. Pozwoli również na szybkie rozwianie wielu wątpliwości, które pojawią się  w toku postępowania. 

Udzielnie adwokatowi pełnomocnictwa do reprezentowania w sprawie o rozwód wiążę się jednak z dodatkowymi kosztami, tj.

– opłatą skarbową od pełnomocnictwa, którą należy uiścić w wysokości 17 zł do właściwego Urzędu Miasta,

– wynagrodzeniem adwokata.

Kwota honorarium uzgadniana jest każdorazowo z klientem podczas pierwszego spotkania i jest uzależniona od stopnia zawiłości sprawy i obranego trybu postępowania. 

Masz pytania? Zadzwoń i umów się na spotkanie. Wyjaśnimy wszystkie Twoje wątpliwości.